کد(۹۸-۲-۰۱) کد(P=278) شیوه های قانونی وغیر قانونی انتصاب مدیران آموزش وپرورش

حسین پیریایی

چکیده :

  در این مقا له به  مطالعه شیوه های انتصاب مدیران آموزش وپرورش پرداخته شده است .ازآنجا که مهمترین سرمایه هرسازمانی رامنابع انسانی آن سازمان تشکیل می دهد مدیران شایسته می توانند درپویایی نیروهای  سازمان نقش موثری ایفا نمایندو این مقوله دراین مقاله مورد مداقه قرار گرفته است.دراین مقاله ضمن تعریف مفهوم شایسته سالاری ،شیوه های قانونی وغیر قانونی انتصاب مدیران برای اولین بار درکشورتبیین گردیده است. برای گرد آوری اطلاعات این پزوهش وتدوین شیوه ها ی انتصاب مدیران ازروش پژوهش روایتی استفاده شده وبااستفاده ازاین شیوه محقق براساس مستندات تجارب سازمانی خودرادرخصوص شیوه های اتصاب مدیران تدوین ودراین مقاله ارائه نموده است. شناسایی شیوه های غیر قانونی انتصاب مدیران باعث  می شودتا مدیران با مطالعه این مقوله ها ازا نتصابهای نابخردانه مبراشوند .دراین مطالعه ۴شیوه قانونی انتصاب مدیران آموزش وپرورش دروزارت آموزش وپرورش  و۳شیوه قانونی درسایر سازمانها و۲۸ شیوه غیر قانونی انتصاب مدیران که دربعضی انتصابها مشهود است ارائه گردیده است.

کلید واژه ها:شیوه قانونی انتصاب مدیران،شیوه غیر قانونی انتصاب مدیران ،انتصاب مدیران ، شایسته سا لاری .

Share this:

پاسخ دهید