تاثیر آموزش شناخت­ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و نشخوار فکری زنان سرپرست خانواده

مریم سلمانی مطبوع[۱] آیت کریمی[۲]

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش شناخت‌­درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی و نشخوار فکری زنان سرپرست خانواده شهرستان انزلی ﺑﻮد.

روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری زنان سرپرست خانواده در شهر انزلی در سال ۱۳۹۶، ۳۰ نفر آزﻣﻮدﻧﻲ به صورت در هدفمند داوطلبانه انتخاب و در دو گروه ۱۵ نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) تقسیم بندی شدند. پس از اجرای پرسشنامه های افسردگی بک و نشخوار فکری روی همه آزمودنی ها، به عنوان پیش آزمون، هشت جلسه آموزش شناخت ‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی روی گروه آزمایش انجام گردید و در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.

یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات پس آزمون و پی گیری افسردگی و نشخوار فکری در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از پیش آزمون بود (۰۱/۰p≤)؛ در حالی که در گروه کنترل بین پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه در هر دو مرحله رد می­شود.

بحث: به نظر می­رسد که استفاده از مداخله آموزش شناخت‌ درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان روشی موثر در تغییر نشخوار فکری و افسردگی در زنان سرپرست خانوار مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: آموزش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، نشخوار فکری.


[۱]  دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، ایران.

[۲]  استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ایران، تهران، ایران.

Share this:

پاسخ دهید