تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی بخوانیم ششم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی گانینگ فوگ

ایوب گرشاسبی[۱]

چکیده

     هدف از این تحقیق بررسی سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی از نظر میزان تناسب متون با سطح توانایی دانش‏آموزان است. روش تحقیق براساس تحلیل محتوا (فرمول خوانایی گانینگ فوگ) بوده است. جامعه آماری در این پژوهش، محتوای کتاب فارسی ششم بود که سه نمونه‏ی صد کلمه‏ای از ابتدا، وسط و پایان کتاب فارسی ششم به صورتنسبتی- تصادفی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش‏های آماری میانگین و جدول فراوانی و مقدار سطح خوانایی گانینگ استفاده شد.

یافته‏های پِژوهش نشان داد که سطح خوانایی در بین بخش­های اول و دوم تفاوت محسوسی ندارد و متن مورد نظر مناسب با سطح توانایی دانش‏آموزان پایه‏ی ششم می­باشد، اما بخش سوم و پایانی کتاب در سطحی بالاتر از سطح توانایی دانش‏آموزان ششم قرار دارد. و بر اساس تکنیک خوانایی گانینگ فوگ این کتاب  در مجموع بالاتر از سطح توانایی دانش‏آموزان پایه‏ی ششم است.

کلید واژه: تحلیل محتوا، سطح خوانایی، کتاب فارسی، پایه‏ی ششم، دوره‏ی ابتدایی، گانینگ فوگ.


[۱]. کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه بیرجند و مدرس دانشگاه فرهنگیان ؛ auob_1001@yahoo.com

Share this:

پاسخ دهید