تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی (وایبر، تلگرام) بر عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

نادیا دهقان ۱

۱٫کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد شهسوار

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیراستفاده از شبکه های اجتماعی ( وایبر، تلگرام) برعملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان شهرستان نوشهر صورت پذیرفت. بدین منظور ۲۳۴ نفر دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان نوشهر(۱۱۷ نفر دختر و ۱۱۷ نفر پسر) به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول مورگان وکرجسی به عنوان نمونه پژوهش استفاده شد.پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده و داده ها با استفاده از سه پرسشنامه محقق ساخته تاثیر شبکه اجتماعی، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹۹)، انگیزه پیشرفت هرمنس (۱۹۷۰) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش با میزان F لمبدای ویلکز با ارزش  ۹۱/۳۲ در سطح یک درصد بیانگر تایید فرضیه ها می باشد. بدین معنا که شبکه های اجتماعی برعملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیرگذار می باشد و بر این اساس پیشنهاداتی به منظور کاهش پیامدهای موضوع ارائه شده است.

کلید واژه ها : شبکه اجتماعی، عملکرد تحصیلی، انگیزه پیشرفت

Share this:

پاسخ دهید