کاهش رفتار بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی

سید خداخواست تقوی۱

۱٫کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:
زمینه وهدف: هدف از این پژوهش , بررسی تاثیر درمان بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بهبهان می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر پس از گمارش تصادفی چند مرحله ای ۱۰ نفر آزمودنی در گروه آزمایشی در معرض آموزش و ۱۲ نفر در گروه کنترل، به روش طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل در مدت زمان ۴۵ روز اجرا شد و نتایج حاصل با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مقایسه نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که به دنبال اعمال روش های مداخله ای , تفاوت معنا داری بین نمرات بیش فعالی در دو گروه در سطح ( ۰٫۰۰۱ < P) ایجاد شده است به طوری که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنا داری را در میزان نمرات بیش فعالی نشان داده است.

واژه های کلیدی: بیش فعالی, دانش آموزان دوره ابتدایی

Share this:

پاسخ دهید