راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش

۱٫عنوان فارسی مقاله: با قلم Nazanin B اندازه ۱۴ Bold نوشته شود و باید حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ کلمه، و شامل متغیرهای اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب، کوتاه و گویا باشد و به طور خالصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظری مورد پژوهش و رابطۀ بین آن ها را نشان دهد.

۲.مشخصات نویسندگان به فارسی: زیر عنوان فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی همراه با شماره تماس نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب با قلم Nazanin B اندازه ۱۰ Bold و مرتبه علمی و نام دانشگاه آن

ها در اندازه ۱۰ Nazanin B در پاورقی نوشته و تاریخ ارسال مقاله قید می شود.

 3.چکیده فارسی: حداقل دارای ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه، شامل هدف، روش، یافتهها و نتیجهگیری باشد.

 4 .کلید واژه ها: شامل ۳ تا ۵ واژه از متغیرهای اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده ارائه و در چارچوب زیر تنظیم شود.

 5 .عنوان لاتین مقاله: عنوان مطابق انگلیسی با قلم Roman New Times اندازه ۱۳ Bold و باید دقیقا با عنوان فارسی تنظیم شود

۶ .مشخصات نویسندگان به انگلیسی: زیر عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام خانوادگی و ایمیل آدرس نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب به زبان انگلیسی با قلم Roman New Times اندازه ۱۰ Bold و مرتبه علمی و نام دانشگاه آن ها در اندازه ۱۰ Times

Roman New در پاورقی نوشته شود.

۷٫ چکیده انگلیسی: با قلم Timesمطابق با عنوان فارسی و صرفا Roman New اندازه ۱۱ و الزم است دقیقا در چارچوب و عنوان واژه های زیر تنظیم شود.در : words Key, Conclusion, Results, Methods , Aim, Abstract Roman New Timesاندازه ۱۱

۸٫ مقدمه :در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold در این بخش موارد زیر در اندازه ۱۲ Nazanin B باید منظور شود۱-تشریح ابعاد، حدود، جنبه های مجهول، مبهم و بیان مسأله؛پیشینه پژوهش؛اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ب-هدف/های پژوهش؛ سؤال/ ها یا فرضیه/ های پژوهش

۹٫ روش:در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold • در این بخش باید موارد زیر در اندازه ۱۲ Nazanin B ذکر شود:

الف. طرح یا روش پژوهش به عنوان مثال از نوع همبستگی، پسرویدادی و … ؛

ب-جامعه آماری

 ج-تعداد جامعه آماری؛

د.روش نمونه گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری ؛

 ب۰حجم نمونه

 ج۰معیارهای حذف و انتخاب آزمودنیها

د.این قسمت به گونه ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند. و. پژوهشهای ً باید پیگیری داشته باشند و نتایج حاصل ازآزمایشی و مداخلهای حتما پیگیری در چکیده ها، یافته ها و نتیجه گیری بیان شود ابزار پژوهش در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold• در این بخش باید موارد زیر در اندازه ۱۲ BNazanin ذکر شود:

الف. ابزارهای پژوهش شماره گذاری شود؛

ب. در بخش معرفی ابزارها، الزم است اطالعات منسجمی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه های آن و شماره سوال های آن ها، پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره گذاری به طور کامل ارائه شود.

ت. در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر یک از جلسات مداخله به طور مختصر و مفید در پاراگرافهای جداگانه و قابل فهم به گونه ای توضیح داده شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند.

۱۰٫شیوه اجرای پژوهش: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن و مراحل گردآوری اطالعات می شود.

۱۱٫یافته ها :در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold  در این بخش موارد زیر در اندازه ۱۲ Nazanin B منظور می شود:

الف. ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها به طور کامل بیان شود؛

ب۰روش تجزیه و تحلیل داده ها ذکر شود؛ت.ارائه جدول ها و نمودارهای ضروری طبق منبع معرفی شده زیر؛ نیکل، آدالید. آ. ام.، وکسمن، پنی. ام. (۱۳۸۸) . راهنمای عملی تهیه و نمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری. ترجمه حیدر علی هومن و علی عسگری، انتشارات سمت. (اریخ انتشار اثر به زبان اصلی، ۲۰۰۱ ..)

ث. عنوان جدول در اندازه ۱۳ Nazanin B و Bold در باالی جدول و متن آن اندازه ۱۱ Nazanin B و توضیحات مربوطه در زیر جدول در اندازه ۱۲ B Nazanin آورده شود.

 ج۰در صورت ارائه جدول ها و نمودارها، الزم است ً خودداری از نوشتن مجدد اعداد و ارقام موجود در جدول، در متن جدا و فقط به نتایج جدول اشاره شود.

ح۰عنوان نمودار یا شکل در اندازه ۱۳ Nazanin B و Bold در زیر آن و توضیحات مربوطه نیز در اندازه ۱۲ B Nazanin در زیر نمودار یا شکل آورده شود. ۱۲

۱۲.بحث و نتیجه گیری: در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold • در این بخش موارد زیر در اندازه ۱۲ BNazanin منظور می شود:

 الف. بحث و نتیجه گیری براساس یافته های مستند و بر پایه هدفهای پژوهش نوشته شود. در این قسمت یافته ها با پیشینه مقایسه و نتایج تبیین می شوند. بحث، جمعبندی و راه کارهایی برای حل مشکالت مربوط به حیطه پژوهش ارائه -گردد.

ب.از تکرار مجدد سؤال ها، فرضیه ها و اعداد و ارقام پژوهش در این قسمت خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون آن ها اشاره شود.

پ. الزم است شباهت ها و تفاوت های بین نتایج پژوهش با پژوهش های قبلی روشن شود. محدودیت ها، پیشنهادات و راه کارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد.

 13.منابع : در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold الف. فهرست مآخذ فارسی (در اندازه ۵٫۱۱ Nazanin B ) و انگلیسی )با قلم Roman New Times در اندازه ۵٫۱۰ )به ترتیب حروف الفبا به روش APA تنظیم شود.

ب. دقت شود تمام منابعی که در متن مقاله سال انتشار آن داخل پرانتز نوشته شده است باید در فهرست منابع بیاید.

 پ. منابعی که در متن نیست نباید در فهرست منابع نوشته شود و بالعکس.

ت. شیوه نگارش فهرست منابع و آوردن نقطه، ویرگول و خط فاصله ها دقیقا بر مبنای الگوی APA رعایت شود.

ث. در نوشتن فهرست منابع و مآخذ به موارد زیر از قبیل نقطه، وریگول، فاصله و ایتالیک که به رنگ سبز است توجه شود

پیوست ها: الزم است نویسنده مسئول در انتهای منابع مقاله خود، پرسشنامهها و برنامههای درمانی و آموزشی مورد استفاده را به طور کامل پیوست نماید

. مواردی دیگری که باید در نگارش و تایپ مقاله رعایت شود:

۱٫تمام ویرگول ها، نقطه ها و عالئم نگارشی بالفاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود، نه برعکس. یعنی نقطه ).(، نقطه ویرگول )؛( و ویرگول )،( به کلمه قبل چسبیده از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.

۲٫تمام پانویس ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره ۱ آغاز شود.

 3-نیم فاصله ها رعایت شود ) برای درج نیم فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید – استفاده کنید( به عنوان مثال: می شود (غلط) / میشود (صحیح) است.

۴-تمامی اعداد به کار رفته در متن فارسی باشد.

۵ -شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. در اولین جا در متن باید اسامی تمامی همکاران به فارسی و در پاورقی همان صفحه التین آن نوشته شود. به این شکل: این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (ریف، کتلر و ویفرینگ ، ۲۰۱۰ .)در دفعات بعدی می توان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقیه و همکاران نوشت. به این شکل: نیروی برانگیزنده رفتارهای اجتماعی است که انسجام گروهی را در پی دارد )جولیفی و فارینگتن ، ۲۰۰۴؛ ریف و همکاران، ۲۰۱۰ .)

۶-فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد

۷-از آوردن واژه ها و مخفف واژه های التین در ً خودداری و از معادل واژه های فارسی استفاده شود.

• تعداد صفحات مقاله براساس الگوی حاضر حداقل ۱۳ و حداکثر ۱۶ صفحه وزیری (۵/۱۶ × ۵/۲۳ )و به صورت تایپ شده در محیط word باشد

۸-تمام عنوان ها در اندازه ۱۲ Nazanin B و Bold و متن مقاله در اندازه ۱۳ Nazanin B در محیط Word نوشته شود.